Ajax loader
Kuwana, from the series "Fifty-three Stations [of the Tokaido] (Gojusan tsugi)," also known as the Figure Tokaido (Jinbutsu Tokaido)
Utagawa Hiroshige, 1797–1858.

Kuwana, from the series “Fifty-three Stations [of the Tokaido] (Gojusan tsugi)," also known as the Figure Tokaido (Jinbutsu Tokaido),...
of 1
Open Lightbox